_Privacy- en Cookiebeleid van PGiT

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2-2-2022 vanwege een adreswijziging

Via PGiT, www.pgit.nl, worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.
PGiT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door PGiT dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • PGiT duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • PGiT de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • PGiT u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • PGiT passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van PGiT persoonsgegevens verwerken;
 • PGiT uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

PGiT, gevestigd in Ter Apel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Peter Goldstein, eigenaar van PGiT, is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van PGiT.
Contactgegevens van PGiT zijn te vinden op de contact pagina.

In deze privacyverklaring legt PGiT uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.
PGiT raadt u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van Diensten van PGiT verkrijgt PGiT bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. PGiT bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • IP adressen

Bij bepaalde diensten van PGiT, zoals bij het beheer van uw hosting of website, worden door u of PGiT gebruikersnamen en wachtwoorden  geregistreerd. Na registratie bewaart PGiT via de gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Deze gegevens worden bewaard zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst en de afgenomen diensten.

Gebruik van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website(s) en diensten hebben geen intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers en klanten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welk doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PGiT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u -indien dit nodig is – te kunnen bellen of e-mailen of anderzins te reageren op uw vragen, opmerkingen, of verzoeken die u middels een contactformulier heeft ingdiend. Op dit formulier wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van het e-mailformulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Na het invullen van het contactformulier wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens. Als u het vakje niet aanvinkt, wordt er geen e-mail met deze gegevens verzonden.
 • Om u -indien dit nodig is – te kunnen bellen of e-mailen of anderzins te reageren op uw vragen, opmerkingen, of verzoeken die u middels e-mail, telefonisch of via een berichtendienst heeft ingdiend.
 • Om u te reageren op vragen of opmerkingen via de reactiemogelijkheid bij diverse artikelen op de website.
 • Om nieuwsbrieven en belangrijke informatie te versturen aan klanten en abonnees.
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot een beheeromgeving van uw website waar u ook zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
 • Om u te factureren voor de door u bij PGiT afgenomen diensten.

Als u een dienst zoals de hosting of  het beheer/onderhoud van uw website overlaat aan PGiT, sluit u hiervoor bovendien een verwerkersovereenkomst met PGiT af. Vergewis u in dat geval van zowel uw als onze rechten, plichten en andere details m.b.t. de verwerking van uw gegevens, zoals uitgelegd in deze verwerkersovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

PGiT neemt  geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PGiT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PGiT bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor de duur van een overeenkomst. Daarna bewaart PGiT persoons- of betaalgegevens vanwege de fiscale bewaarplicht nog maximaal zeven jaar betaalgegevens.

Publicatie van persoonsgegevens

PGiT publiceert uw klantgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

PGiT zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de (verwerkers)overeenkomst die u met PGiT sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 • In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze hostingdiensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.
 • PGiT kan uw gegevens als reseller van hostingdiensten doorgeven aan de Nederlandse hostingpartner Antagonist B.V. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst.
  Antagonist B.V. doet er volgens hun privacy beleid alles aan om uw informatie en website te beveiligen. Hetzelfde geldt voor PGiT.

Op de website van PGiT zijn op meerdere plaatsen social media buttons (voor Facebook en LinkedIn e.d.) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als u van deze links gebruik maakt.

Websites van derden

PGiT zorgt ervoor dat in voorkomend geval alleen vertrouwde websites van derden aan de website van PGiT worden verbonden. PGiT raadt u niettemin aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PGiT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met PGIT opnemen via onderstaande contactgegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens melden via het contactformulier.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u degelijk te identificeren door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging

PGiT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt d.m.v. verschillende technieken waaronder versleuteling en wachtwoordbeveiliging passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ook offline neemt PGiT beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Als u echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt PGiT u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PGiT bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor de duur van een overeenkomst. Daarna bewaart JBWT persoons- of betaalgegevens vanwege de fiscale bewaarplicht nog maximaal zeven jaar betaalgegevens.
Publicatie van persoonsgegevens

PGiT publiceert uw klantgegevens niet.

Delen van persoonsgegevens met derden

PGiT zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de (verwerkers)overeenkomst die u met PGiT sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze hostingdiensten kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten worden overhandigd.
PGiT kan uw gegevens als reseller van hostingdiensten doorgeven aan de Nederlandse hostingpartner Antagonist B.V. Deze partner is betrokken bij de uitvoering van de verwerkersovereenkomst. Antagonist B.V. doet er alles aan om uw informatie en website te beveiligen. Hetzelfde geldt voor PGiT.
Op de website van PGiT zijn op meerdere plaatsen social media buttons (voor Facebook en LinkedIn e.d.) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als u van deze links gebruik maakt.

PGiT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PGiT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
PGiT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag en lokatie bijhouden zodat we bezoekersaantallen, bezochte pagina’s e.d. kunnen bijhouden om daarmee onze content beter af te stemmen op onze bezoekers. Ook worden deze gegevens verzameld ter beveiliging van de website om bijvoorbeeld kwaadwillende bezoekers uit te sluiten en al dan niet geautomatiseerde aanvallen te weren.
Deze gegevens zijn geanonimiseerd en niet direct herleidbaar tot personen.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/